برنزی
90,000
تومان
مدت اشتراک : 30 روز
دانلود روزانه : 10 GB
دانلود ماهانه : 200 GB
دانلود کل دوره : 200 GB
نقره ای
150,000
تومان
مدت اشتراک : 90 روز
دانلود روزانه : 20 GB
دانلود ماهانه : 200 GB
دانلود کل دوره : 600 GB
طلایی
300,000
تومان
مدت اشتراک : 365 روز
دانلود روزانه : 20 GB
دانلود ماهانه : 200 GB
دانلود کل دوره : 2400 GB