دانلود فایل انبریک HUAWEI Y550-L01 Xml Dump And TestPoint
برند : REPAIR BOOT EMMC
مدل : Y550-L01
نوع : XML
مشخصه فایل : Xml Dump And TestPoint
حجم فایل : 815.68 MB
تاریخ انتشار : 1397/7/18
بازدید : 828

دانلود فایل انبریک HUAWEI Y550 L01 Xml Dump And TestPoint

REPAIR BOOT EMMC Y550-L01
محتوای فایل

Y550-L01-Xml-Dump-And-TestPoint.zip

   Y550 EDL.jpg

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/boot.img

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/cache.img

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/cust.img

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/emmc_appsboot.mbn

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/Extra_files/

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/Extra_files/fs_gc.img

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/Extra_files/oemdata.bin

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/fhfs.ldr

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/gpt_backup0.bin

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/gpt_main0.bin

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/hyp.mbn

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/Infinity_Program0.xml

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/NON-HLOS.bin

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/persist.img

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/recovery.img

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/rpm.mbn

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/sbl1.mbn

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/system.img

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/tz.mbn

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/userdata.img

   MSM8916__HUAWEI__Huawei__ANDR_v4.4.4__HUAWEI_Y550-L01__hwY550-L01__Y550-L01/_Android_Info.txt

مشاهده کامل

نظرات