دانلود رام Lenovo A2107A-F S484_121211 MT6575
برند : Lenovo
مدل : A2107A-F
اندروید : MT6575
مشخصه فایل : S484_121211
حجم فایل : 720.54 MB
تاریخ انتشار : 1397/5/1
بازدید : 242

دانلود رام Lenovo A2107A F S484 121211 MT6575

Lenovo A2107A-F
محتوای فایل

A2107A_F_S484_121211_user.zip

   A2107A_F_S484_121211_user/

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/A2107 Flash Guide 0606.doc

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/A2升级工具操作步骤20120223更新.doc

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/Android/

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/Android/Android.INI

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/Authentication.dll

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/BACKUP.INI

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/brom.dll

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/brom.ini

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/Checksum.INI

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/ConsoleMode_v1_0.xsd

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/DA_PL.bin

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/eboot.dll

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/FlashToolLib.dll

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/Flash_tool.exe

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/Flash_tool.INI

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/gps_brom.dll

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/gps_DA.bin

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/image_map.xml

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/META_DLL.dll

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/Microsoft.VC90.CRT.manifest

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/miodll.dll

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/msvcm90.dll

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/msvcp90.dll

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/msvcr90.dll

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/msxml6/

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/msxml6/msxml6.msi

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/MTK_AllInOne_DA.bin

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/MTK_NandUtil_Signed.bin

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/new usb driver/

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/new usb driver/2K_XP_COM/

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/new usb driver/2K_XP_COM/usb2ser_2kXP.inf

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/platform.xml

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/SLA_Challenge.dll

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/SPMETA_DLL.dll

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/storage_setting.xml

   A2107A_F_S484_121211_user/A2107_ROW_Flash_Tool_v3.1216.02/usb_setting.xml

   A2107A_F_S484_121211_user/A2升级工具操作步骤20120223更新.doc

   A2107A_F_S484_121211_user/apdb.7z

   A2107A_F_S484_121211_user/modemdb.7z

   A2107A_F_S484_121211_user/target_bin.7z

مشاهده کامل

نظرات